ДБН В.2.2-4-97 - Будинки та споруди дитячих дошкiльних закладiв
РазделДБН - Державні будівельні норми України
Область примененияДержавнi будiвельнi норми \"Будинки та споруди дитячих дошкiльних закладiв\" поширюються на проектування нових i реконструкцiю iснуючих будинкiв дошкiльних закладiв загального типу (дитячих ясел, садкiв, ясел-садкiв), комплексiв дошкiльних закладiв, будинкiв дитини i дитячих будинкiв для дошкiльникiв, а також примiщень для груп короткочасного перебування дiтей, що входять до складу будинкiв iншого призначення.
Цi норми обов'язковi для органiзацiй та пiдприємств, якi здiйснюють проектну, будiвельну та iнвестицiйну дiяльнiсть на територiї України, незалежно вiд форм власностi та вiдомчого пiдпорядкування.
При проектуваннi дитячих дошкiльних закладiв поряд з положеннями цих норм слiд також керуватися вимогами iнших дiючих нормативно-iнструктивних документiв. Список основних нормативних документiв, на якi є вiдповiднi посилання в цих нормах, наведений у додатку 7.
Статусдействующий
Дата введения6.08.97
ПримечаниеЗ введенням у дiю ДБН В.2.2-4-97 втрачають силу на територiї України положення вимог до дитячих дошкiльних закладiв СНиП 2.08.02-89 \"Общественные здания й сооружения\", ДБН 364-92 \"Дитячi дошкiльнi заклади для сiльської мiсцевостi України\"
Формат документаPDF
Скачать с сервера :: ДБН В.2.2-4-97 - 176 Кб